Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zadanie 1

 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól- Legnica (A4) - Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km (tj. od km 0+000 do około km 16+400).

Początek drogi realizowanej w ramach zadania II oznaczony jest kilometrem 0+000, który to wypada w okolicach 319+867 kilometra istniejącej drogi krajowej nr 3, natomiast punkt końcowy oznaczony jest kilometrem 16+400, który to wypada w okolicach 336+767 kilometra istniejącej drogi krajowej nr 3.

Teren inwestycji w ramach zadania I położony jest w południowej części woj. lubuskiego oraz północnej woj. dolnośląskiego. Na terenie woj. lubuskiego inwestycja obejmuje powiaty: nowosolski (gmina Nowe Miasteczko i Bytom Odrzański) oraz żagański (gmina Niegosławice), natomiast na terenie woj. dolnośląskiego obejmuje powiat polkowicki (gmina Gaworzyce).

Teren, na którym ma przebiegać droga ekspresowa S-3 składa się głównie z obszarów pół uprawnych, pastwisk, nieużytków i niewielkich obszarów leśnych. Jest to obszar rzeźby równinnej i niskofalistej. Bezpośrednio wzdłuż trasy nie występują obszary o gęstej zabudowie mieszkaniowej. Droga ekspresowa przechodzi obok miejscowości: Rejów, Królikowice, Gołaszyn, Miłaków, Zimna Brzeźnica, Mieszków, Gostyń, Gaworzyce.


Kamienie milowe:

 • Kamień milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID/PnB - 2015-10-19.
 • Kamień milowy nr 2 – złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, STWiORB i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia - 2016-04-19.
 • Kamień milowy nr 3 – wykonanie w terminie 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowania Roboty o wartości nie mniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej - 2016-08-19.

W ramach realizowanej inwestycji – budowy drogi ekspresowej S-3 – Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do około km 16+400, zostały zaprojektowane roboty:

 • budowę drogi ekspresowej o długości ok.16,400 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu,
 • budowę 2 węzłów drogowych: „Nowa Sól Południe” oraz „Nowe Miasteczko”,
 • przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową,
 • budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego,
 • budowę dróg (dojazdów) technologicznych,
 • w przypadku skrzyżowania projektowanej drogi z linią kolejową - zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego,
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej,
 • budowę 6 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S-3, w tym 3 wiaduktów pełniących funkcję przejść ekologicznych, 1 estakady pełniącej funkcję przejścia ekologicznego o długości około 160m i 2 wiaduktów drogowych, budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg,
 • budowę 9 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
 • budowę 2 przejść nad drogą ekspresową, przeznaczonych dla dużych zwierząt,
 • budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami,
 • przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsca Obsługi Podróżnych,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczenia akustyczne, ogrodzenia),
 • wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3,
 • wykonanie nasadzeń zieleni,
 • wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu (tj. oświetlenie drogowe; oznakowanie).

Na projektowanym odcinku drogi ekspresowej przewiduje się budowę dwóch węzłów drogowych.

 1. Węzeł „Nowa Sól Południe”  zlokalizowany w odległości około 4,5 km na południe od miejscowości Nowe Sól i około 1,5km na północny zachód od miejscowości Rejów, na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej (w km 0+575.81) z istniejącą drogą krajową nr 3 - przyszłą drogą gminną i wojewódzką nr 283.

 2. Węzeł „Nowe Miasteczko” zlokalizowany jest w odległości około 1,7 km na południowy wschód od miejscowości Nowe Miasteczko (pomiędzy miejscowościami Miłaków i Nowe Miasteczko), na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej (w km 6+439,34) z istniejącą drogą krajową nr 3 -przyszłą drogą gminną (okolice km 326+800 istniejącej drogi krajowej). Węzeł będzie bezpośrednio obsługiwał miejscowość Nowe Miasteczko i Miłaków.

W związku z realizacją inwestycji budowy drogi ekspresowej S-3  Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km (tj. od km 0+000 do około km 16+400) zaprojektowano obiekty inżynierskie:

Objaśnienia stosowanych oznaczeń
ED – estakada drogowa
PE – przejście ekologiczne dla zwierząt nad lub pod drogą ekspresową
WD - wiadukt drogowy

Obiekty w ciągu drogi S3

 • ED-1 w km 2+527 obiekt inżynierski o długości ok. 160 m służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej nr 3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolina rzeki Biała Woda oraz droga powiatowa nr 1035F, obiekt pełni również funkcję przejścia dla zwierząt;
 • PE-1 w km 6+890 obiekt inżynierski o długości ok. 19 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt;
 • PE-2 w km 8+203 obiekt inżynierski o długości ok. 12 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt;
 • WD-8 w km 9+135 obiekt inżynierski o długości ok. 24 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi droga dojazdowa nr 1/05, obiekt pełni również funkcję przejścia dla małych zwierząt;
 • WD-9 w km 11+342 obiekt inżynierski o długości ok. 27 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi droga powiatowa nr 1056F, obiekt pełni również funkcję przejścia dla małych zwierząt;
 • PE-5 w km 15+635 obiekt inżynierski o długości ok. 21 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt i ciek Czarna.

Przejścia dla zwierząt nad S3

 • PE-3 w km 9+853 obiekt inżynierski o długości ok. 65 m służy do przeprowadzenia szlaku migracji dużych zwierząt ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa nr 3;
 • PE-4 w km 14+160 obiekt inżynierski o długości ok. 78 m służy do przeprowadzenia szlaku migracji dużych zwierząt ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa nr 3 klasy S, droga dojazdowa nr 1/07 oraz droga obsługująca nr 1/03.

Obiekty nad drogą S3

 • wiadukt WD-1 km 0+575,81 o długości ok. 68 m, w ciągu drogi obsługującej nr 1/01;
 • wiadukt WD-2 km 2+292,45 o długości ok. 56 m, w ciągu drogi dojazdowej nr 1/01;
 • wiadukt WD-3 km 3+345,25 o długości ok. 62 m, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 293;
 • wiadukt WD-4 km 4+485,04 o długości ok.52 m, w ciągu drogi dojazdowej nr 1/02;
 • wiadukt WD-5 km 5+513,55 o długości ok. 56 m, w ciągu drogi gminnej nr 1/03;
 • wiadukt WD-6 km 6+439,34 o długości ok. 74 m, w ciągu drogi obsługującej nr 1/02;
 • wiadukt WD-7 km 7+625,50 o długości ok. 52 m, w ciągu drogi gminnej nr 1/04;
 • wiadukt WD-10 km 13+345,25 o długości ok. 56 m, w ciągu drogi obsługującej nr 1/03;
 • wiadukt WD-11 km 14+915,52 o długości ok. 52 m, w ciągu drogi dojazdowej nr 1/06;