Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)​

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła)

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła)​

Zadanie 2

 

 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól- Legnica (A4) - zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300.
 
Początek drogi realizowanej w ramach zadania II oznaczony jest kilometrem 16+400, który to wypada w okolicach 336+767 kilometra istniejącej drogi krajowej nr 3, natomiast punkt końcowy oznaczony jest kilometrem 33+300, który to wypada w okolicach 352+985 kilometra istniejącej drogi krajowej nr 3. 
Teren inwestycji w ramach zadania II położony jest w północnej części woj. dolnośląskiego i obejmuje powiaty: polkowicki (gmina Gaworzyce, gmina Radwanice, gmina Polkowice) oraz powiat głogowski (gmina Jerzmanowa).
Teren, na którym ma przebiegać droga ekspresowa S-3 składa się głównie z obszarów pół uprawnych, pastwisk, nieużytków i niewielkich obszarów leśnych. Bezpośrednio wzdłuż trasy nie występują obszary o gęstej zabudowie mieszkaniowej. Droga ekspresowa przechodzi obok miejscowości: Pustki, Kołubczyn, Borów, Dobromil, Górki, Potoczek oraz Kaźmierzów.
 

W ramach realizowanej inwestycji – budowy drogi ekspresowej S-3 – Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300, zostały zaprojektowane roboty:
 •  budowa dwóch jezdni drogi ekspresowej o długości ok.16,900km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu
 • budowę 3 węzłów drogowych: „Gaworzyce”, „Głogów Zachód” oraz „Głogów Południe”,
 • przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową,
 • budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego,
 • budowę dróg (dojazdów) technologicznych,
 • budowę obwodu utrzymania drogowego OUD w obrębie węzła „Głogów Zachód”
 • budowę 8 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej, w tym 2 wiaduktów pełniących funkcję dolnych przejść ekologicznych, 1 wiaduktu nad grupą przeszkód /droga serwisowa, linia kolejowa, ciek wodny/ o długości około 300m, 4 wiaduktów drogowych i 1 wiaduktu drogowego stanowiącego jednocześnie funkcję dolnego przejścia dla zwierząt),
 • budowę 1 wiaduktu w ciągu drogi obsługującej, pełniącego funkcję dolnego przejścia dla zwierząt,
 • budowę 8 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
 • budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami,
 • budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg,
 • przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z realizowaną inwestycją w zakresie oświetlenia, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacji i linii teletechnicznych,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.

Na projektowanym odcinku drogi ekspresowej przewiduje się budowę trzech węzłów drogowych.
 1. Węzeł „Gaworzyce” zlokalizowany jest na północ od miejscowości Gaworzyce w km 16+750, na przecięciu projektowanej trasy z istniejącą drogą powiatową nr DP1151D ( Gaworzyce-Gostyń ).
 2. Węzeł „Głogów Zachód” zlokalizowany jest w km 23+580, na przecięciu projektowanej trasy z istniejącą drogą krajową nr 12 ( Radwanice-Drożów ).
 3. Węzeł „Głogów Południe” zlokalizowany jest w km 30+280, w miejscu istniejącego węzła na przecięciu projektowanej trasy z istniejącą drogą wojewódzką nr DW 329 ( istniejąca droga krajowa nr 3 – Jerzmanowa ). Budowa drogi ekspresowej S-3 powoduje konieczność całkowitej przebudowy istniejącego węzła.
 
W obrębie węzła „Głogów Zachód”, w km 23+580, planowana jest budowa Obwodu Utrzymania Drogowego, w ramach którego powstanie:
 • strefa zarządzania -  budynek administracyjno-socjalny oraz parkingi dla pracowników i klientów;
 • strefa techniczna - parkingi, garaże, warsztat, składy wyposażenia;
 • strefa magazynowania – budynek magazynowy materiałów zarówno do letniego jak i zimowego utrzymania, wolnego składowania oraz magazyn na sól.

W zwiąku z realizacją inwestycji budowy drogi ekspresowej S-3 Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300 zaprojektowano obiekty inzynierskie:
 
Obiekty w ciągu drogi S3
 • WD-13 w km 17+599 obiekt inżynierski o długości ok. 34 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowią droga dojazdowa nr 27 (Gaworzyce) oraz dolne przejście dla zwierząt;
 • WD-15 w km 20+755 obiekt inżynierski o długości ok. 21 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi droga powiatowa 298 (dawniej wojewódzka, Kłobuczyn – Wierzchowice);
 • WD-16 w km 20+927 obiekt inżynierski o długości ok. 303 m służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodami, które stanowią droga serwisowa nr 29A, linia kolejowa i ciek Kłobka;
 • PE-6 w km 27+433 obiekt inżynierski o długości ok. 12 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt;
 • WD-22 w km 30+267 obiekt inżynierski o długości ok. 32 m służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej nr 3 ponad przeszkodą, którą stanowi łącznica P-L03P (węzeł Głogów Południe);
 • WD-24 w km 31+764 obiekt inżynierski o długości ok. 24 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi droga dojazdowa nr 36A (Bądzów);
 • PE-7 w km 32+647 obiekt inżynierski o długości ok. 12 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt;
 • WD-25 w km 33+074 obiekt inżynierski o długości ok. 20 m służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S3 nad przeszkodą, którą stanowi droga powiatowa nr 1135D (Sucha Góra - Kaźmierzów).
 
Przejście dla zwierząt w ciągu dróg równoległych do S3:
 • PE-7A w km 2+716 obiekt inżynierski o długości ok. 11 m służy do przeprowadzenia drogi obsługujące nr 11 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt;
 
Obiekty nad drogą S3:
 • wiadukt WD-12 km 16+742 o długości ok. 56 m, w ciągu drogi powiatowej nr 1151D (Gaworzyce – Gostyń);
 • wiadukt WD-14 km 19+204 o długości ok. 50 m, w ciągu drogi powiatowej nr 1153D (DK-3 - Grabik);
 • wiadukt WD-17 km 22+530 o długości ok. 56 m, w ciągu drogi serwisowej nr 31;
 • wiadukt WD-18 km 23+584 o długości ok. 62 m, w ciągu drogi krajowej nr 12 (Radwanice - Drożów);
 • wiadukt WD-19 km 24+710 o długości ok. 64 m, w ciągu drogi powiatowej nr 1016D (Borów - Jakubów);
 • wiadukt WD-20 km 26+809 o długości ok. 56 m, w ciągu drogi zbiorczej nr 1143D (Łagoszów Wielki – DK-3);
 • wiadukt WD-21 km 28+426 o długości ok. 71m, w ciągu drogi gminnej (Zofiówka – DK-3);
 • wiadukt WD-23 km 30+955 o długości ok. 59 m, w ciągu drogi serwisowej nr 11